Wat doet Turiani

De Groningse Stichting Burns Turiani trekt zich het lot aan van de brandwondenpatiënten in Afrika en biedt het Turiani Ziekenhuis in Tanzania de helpende hand. Het doel is de behandeling, de verzorging en de begeleiding van brandwondenpatiënten in dit ziekenhuis te verbeteren.

Wie wij zijn

De Groningse Stichting Burns Turiani trekt zich het lot aan van de brandwondenpatiënten in Afrika en biedt het Turiani Ziekenhuis in Tanzania de helpende hand. Het doel is de behandeling, de verzorging en de begeleiding van brandwondenpatiënten in dit ziekenhuis te verbeteren. Daarbij is er extra aandacht voor kinderen met brandwonden. Want om ernstig verbrande kinderen een goed toekomstperspectief te bieden, is het van groot belang dat na de eerste behandeling een goede nazorg volgt. Revalidatie en reconstructieve chirurgie zijn hier voorbeelden van.

Het ontstaan, doel

Al vele jaren bestaat er een band tussen het Martini Ziekenhuis te Groningen en het Turiani Ziekenhuis in Tanzania, dit in de persoon van dr. W.A.H. Nugteren. Hij heeft lange tijd als Memisa-arts in Tanzania gewerkt en vooral in Turiani. Ná zijn terugkeer in Nederland was hij vele jaren als chirurg werkzaam in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Binnen dit ziekenhuis was hij betrokken bij de behandeling van patiënten in het brandwondencentrum. Regelmatig werkte hij enkele weken in het Turiani Ziekenhuis. Daar hield hij zich ook intensief bezig met brandwondenletsel.
Goede brandwondenzorg kan alleen gegeven worden als sprake is van samenwerking tussen diverse betrokken disciplines, er sprake is van een goede kwaliteit van zorg en de juiste omgeving en kennis om infecties tegen te gaan. Met het Turiani Hospital is het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis van mening dat in Turiani, naast de chirurgische, ook deze ondersteuning noodzakelijk is. Na diverse gesprekken tussen dr. Nugteren, medewerkers van het brandwondencentrum en leden van het management team in Turiani is in 1999 de verpleegkundig consulent van het brandwondencentrum een aantal weken in Turiani werkzaam geweest. Zij kreeg inzicht in de werkmethoden, de aanwezige kennis en vooral ook de omstandigheden waaronder gezondheidszorg wordt verleend in dit tropenziekenhuis. De Stichting ‘Burns Turiani’ is vanaf dat moment betrokken bij de opleiding en training van ziekenhuismedewerkers en artsen in het Turiani Hospital.
Op 8 december 1999 is de Stichting ‘Burns Turiani’ opgericht in de gemeente Groningen. De stichting stelt zich ten doel:
 1. Het verbeteren van opvang, behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met brandwonden in een districtziekenhuis in een ontwikkelingsland, waarbij vooral de opvang en begeleiding van kinderen met brandwonden extra aandacht krijgt;
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting wil dit doel bereiken door onder meer:
 1.  De mogelijkheden te inventariseren tot verbetering van beschikbare kennis en middelen;
 2.  Scholing en bijscholing van verpleegkundigen en artsen in de brandwondenzorg;
 3.  Het verbeteren van beschikbare ruimten en middelen;
 4.  Voorlichting over preventie en eerste hulp via moeder-kindklinieken;
 5.  Reguliere contacten met het brandwondencentrum te Groningen.

Bestuursleden

Mevr. I. van Ingen Schenau, voorzitter;
Dhr. A.J.H.M. Kurvers, secretaris;
Dhr. H. J. Riemeijer; penningmeester;
Dhr. W.A.H. Nugteren, lid;
Dhr. A.J.H.M. Kurvers, secretaris;
Mevr. J.A. Boerma, lid;
Dhr. J.J. Blik, lid;
Mevr. G. Bijker, lid.
.
Nevenfuncties bestuursleden
 • Willem Nugteren is eigenaar van ‘Nugteren Consultancy Health’ en is lid van de Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen en lid Klacht Advies Commissie Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Henk Jan Riemeijer is eigenaar van ‘Nebbio’ en bestuurslid van de Stichting G C De Weide.
 • André Kurvers is mede-eigenaar van EF&EF Bedrijfsadvies Beleidsondersteuning, is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Quadraten en voorzitter van de Wsw Adviesraad Novatec.
 • Ina Boerma is Verpleegkundig Specialist Brandwondenzorg en medewerker Informatielijn Nederlandse Brandwonden Stichting.
 • Ina van Ingen Schenau is Verpleegkundig Specialist Brandwondenzorg in het Martini Ziekenhuis Groningen.
 • Jacob Blik is unithoofd in het Martini Ziekenhuis Groningen, brandwondencentrum, polikliniek plastische chirurgie, kaakchirurgie en polikliniek revalidatie.
 • Gerbrig Bijker is Intensive Care Brandwondenverpleegkundige in het Martini Ziekenhuis Groningen.